ماشین ,اطاق

جمع

Plus

1        

مقدار

Some

2        

نسبت

Than

3        

چنددفعه که ضرب شود

Times

4        

مشکلات

Trouble

5        

دویدن

Race

6        

نوع

Kinds

7        

دعوت کردن

Invites

8        

کباب

Steaks

9        

سخت تر

Harder

10   

آسان تر

Easier

11   

فراخ تر

Wider

12   

تپه

Hill

13   

حیوانات

Animal

14   

پشت حویلی

Beck yard

15   

پرنده

Bird

16   

کره زمین

Earth

17   

کتاره چوبی

Fence

18   

پیشیرو

Front

19   

گاراج موتر

Garage

20   

سبزه

Grass

21   

زمین

Land

22   

برگ – برگها

Leaf - leaves

23   

مهتاب

Moon

24   

پشت سر

Rear -  back

25   

سربام

Roof

26   

ستاره

Star

27   

حویلی

Yard

28   

بالاشدن

Climb

29   

بالا

Above

30   

پائین

Below

31   

گیرداگیرد یااطراف

Around

32   

نزدیک به

By -  next to

33   

بلندتر

High

34   

پائین تر

Low

35   

دربالای

Over

36   

نگهداری کردن- نگهداریکرد

Keep - kept

37   

چوچه حیوانات خانگی

Pets 

38   

خانه های گیلی

Fixer - upper

39   

سامان الات برقی

Appliance

40   

چوکی بازودار

Arm chair

41   

الماری کتاب

Bookcase

42   

الماری دروازه دار

Cabinet

43   

ماشین قوطی بازکن

Can opener

44   

فرش

Carpet

45   

سقف اطاق

Ceiling

46   

مبل یاکوچ

Couch – sofa

47   

پرده کلکین

Curtain

48   

ماشین ظرف شوئی

Dishwasher

49   

پرده دبل

Drapes

50   

روک

Drawer

51   

میزخوردبرای تلیفون

End table

52   

شیردان

Faucet

53   

کف اطاق

Floor

54   

اسباب منزل

Furniture

55   

آشپزخانه

Kitchen

56   

لامپ سرمیزی

Lamp

57   

اطاق نشیمن

Living room

58   

ماشین که غذاراگرم می کند

Microwave oven

59   

ساکت برق

Outlet

60   

دیگ

Pan

61   

دوشاخه برق

Plug

62   

دیش یاتخم پزی

Pot

63   

یخچال

Refrigerator

64   

قالین

Rug

65   

طاقچه وطاقچه ها

Shelf / shelves

66   

منقل

Stove

67   

ماشین که نان خشک گرم

Toaster

68   

ماندن درازکشیدن انداختن

Lay-  laid(down )

69   

ساکت کردن

Plug in

70   

استعمال کردن

Use

71   

چندمرتبه

Often

72   

مقبول

Pretty

73   

بدقواره

Ugly

74   

بسیارکم-  به ندرت

Seldom

75   

معمولآ

Usually

76   

 

منبع اصلی مطلب : د وردگو د ولایت کلتوري یون
برچسب ها : ماشین ,اطاق
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : لغات های انگلیسی ۶